Statut

Statut Stowarzyszenia „Po Horyzont”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Po Horyzont” i zwane jest dalej w niniejszym Statucie „Stowarzyszeniem”.

2.  Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w miejscowości Czasław w województwie małopolskim.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i zostało zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

2.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby jego działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna polegająca na:

1. propagowaniu, wspieraniu i podejmowaniu działań na rzecz sportu i kultury fizycznej, w szczególności dyscyplin jeździeckich,

2. propagowaniu, wspieraniu i podejmowaniu działań z zakresu turystyki i rekreacji, w szczególności jeździeckiej, rowerowej i pieszej,

3. upowszechnianiu i rozwijaniu hipoterapii, jako nowej i jednej najskuteczniejszych form rehabilitacji,

4. promowaniu ekologicznych postaw i stylu życia,

5. wspieraniu szeroko rozumianego rozwoju osobistego – samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz udzielaniu pomocy w kreowaniu zamierzonych zmian poprzez stworzenie przestrzeni, w której można doświadczyć siebie w relacji z koniem,

6. wspomaganiu szkolenia zawodników i kandydatów na instruktorów jeździectwa,

7. edukacji prozdrowotnej i promowanie zdrowia jako wartości społecznej,

8. wspieraniu i rozwoju oraz aktywizacji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w każdym wieku,

9. aktywizowaniu ludzi nauki i praktyki służącemu wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych,

10.wspieraniu terapii i integracji pacjentów z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi oraz ich rodzin i opiekunów,

11. prowadzeniu działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej i terapeutycznej,

12. wspieraniu doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem,

13. wspieraniu rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom i podejmowaniu działań w najbliższym środowisku dziecka oraz działania na rzecz osób starszych, zapobieganiu ich wykluczeniu,

14. propagowaniu, wspieraniu i podejmowaniu działań z zakresu integracji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych i zmarginalizowanych,

15. wspieraniu i podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

16. wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego,

17. podejmowaniu i wspieraniu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

18. podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, prośrodowiskowej,

19. propagowaniu edukacji pozaszkolnej i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o tradycji kulturowej regionu oraz postaw prośrodowiskowych,

20. ukazywaniu roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego,

21. tworzeniu możliwości rozwoju eko- i agroturystyki,

22. wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

23. podejmowaniu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

24. promowaniu i organizacji wolontariatu,

25. wspomaganiu technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych,

26. promowaniu równouprawnienia płci w aspektach życia społecznego i roli zawodowej,

27. podejmowaniu działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, aktywności społecznej oraz upowszechniania i ochrony wolności praw i człowieka,

28. propagowaniu kontaktów i współdziałaniu z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

29. organizowaniu pomocy skrzywdzonym, chorym lub bezdomnym zwierzętom,

30. działaniu na rzecz ekologicznego rozwoju regionu.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

2. działalność wydawniczą, wystawienniczą, prasową, poligraficzną, reklamową i promocyjną,

3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,

5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom,

6. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

7. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

8. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, warsztatów, szkoleń, seminariów, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów, spotkań edukacyjnych i festynów,

9. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

10. prowadzenie ośrodka terapeutyczno – jeździeckiego, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych,

11. animowanie i organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych lub sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych,

12. organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych,

13. organizowanie szkoleń i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii,

14. organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska oraz wszelkich postępowaniach dotyczących tych zagadnień,

15. organizowanie zajęć integracyjno – szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz opieki nad zwierzętami,

16. prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

17. współpracę z mediami, prowadzenie stron internetowych poświęconych celom działalności Stowarzyszenia,

18. organizowanie odpowiednich warunków bytowych zwierzętom potrzebującym pomocy,

19. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,

20. prowadzenie hodowli koni i ich trenowanie,

21. zakup koni, nabywanie, budowanie i utrzymywanie stajni oraz budynków gospodarczych, obiektów warsztatowych, socjalnych oraz rehabilitacyjnych, tworzenie odpowiedniej infrastruktury, dzierżawa i wykup gruntów,

22. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków dla realizacji statutowych działań.

23. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)  członków zwyczajnych,

b)  członków wspierających,

c)  członków honorowych.

§ 8

1.  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2.  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

4. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

5. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 9

1.  Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)  osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, z uwzględnieniem jednakże zapisów §8 ust. 5 i 6 Statutu.

b)  wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, z uwzględnieniem jednakże zapisów §8 ust. 5 i 6 Statutu

c)  zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością, żądania informacji o sposobie ich załatwienia i oceniania prac organów Stowarzyszenia,

d)  uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

e) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych działań.

2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)  brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, dbać o jego rozwój i dobry wizerunek oraz chronić i szanować jego majątek.

b)  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)  nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)  regularnie opłacać składki członkowskie,

  1. współdziałać w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących działalności Stowarzyszenia.

§ 11

1.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)  pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)  likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)  wykluczenia.

2.  Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)  nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. 

b)  postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)  postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)  działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, zwłaszcza materialną lub finansową, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.  Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.  Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.  Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

§ 14

Członkowie honorowi są zwolnieni w całości ze składek członkowskich.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia, poza powyższym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)  Zarząd Stowarzyszenia,

c)  Komisja Rewizyjna.

§ 17

1.  Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na pięcioletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.  Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)  pisemnej rezygnacji,

c)  odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

4.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1.  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.  Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.  Drugi termin powinien być podany w pierwotnym zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie siedmiu dni po pierwszym terminie.

§ 19

1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem, z podaniem także terminu, o którym mowa w §18 ust. 2 i 3 Statutu.

3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)  uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)  udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)  wybór i odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu,

g)  wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

h)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)  nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

k)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m)  powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

n)  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.  Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.  Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.  Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.

2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes.

3.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)  realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)  uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

g)  uchwalanie regulaminu Biura.

2.  Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3.  Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

5.  Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1.  Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)  przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4.  Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)  będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.  Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 25

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)  składek członkowskich,

b)  dotacji i ofiarności publicznej,

c)  środków otrzymanych od sponsorów,

d)  darowizn,

e)  zapisów i spadków,

f)  dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej

g)  dochodów z własnego majątku i urządzeń Stowarzyszenia.

3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków w formie uchwały:

a)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przekraczającej kwotę 300,00zł

d)  wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)  rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 300,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenie mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 27

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.  O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 28

Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 30

1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

3.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.